SociaalGroen


Maastricht NoordWest heeft veel groen en bewoners geven aan dat ze elkaar graag willen ontmoeten. Parken en grasvelden fungeren echter niet als ontmoetingsplak en hebben een geringe biodiversiteit. Vanaf 2017 onderzoeken bewoners en Universiteit hoe groene zones levendiger en socialer kunnen worden gemaakt en hoe de natuurbeleving kan toenemen. 13 maart 2020 hebben bewoners de Stichting Samen Groener Maastricht NoordWest opgericht. www.facebook.com/samengroenermnw/ / samengroenermtrnw@gmail.com

November 2020

9 september 2020 – SamenGroener finalist OnzeBuurt

Artikel Dagblad de Limburger

14 juli 2020 – Zomer in het Viegenpark

Artikel thuis in Maastricht

9 april 2020 – Wilgenestafette workshop

Door coronamaatregelen werd de wilgenworkshop een wilgenestafette workshop. In kleine groepjes kunnen kinderen er aan bouwen en dagelijks water geven.

18 maart 2020 – 46 nieuwe bomen geplant in het Viegenpark!

Samenwerking van Universiteit met de buurt, SamenGroener, Bewoners, CNME en Gemeente Maastricht.

Bijeenkomsten Werkgroep SociaalGroen NoordWest:
Locatie: De Wiemerink, Iedereen welkom!.

Zomer 2019 in het Viegenpark

https://www.youtube.com/watch?v=Awz3jqsIspA

De werkgroep is een netwerk van bewoners, onderzoekers en studenten van de UM en van de HSZuyd, gemeente Maastricht, Maastricht Lab, Maastrichts Centrum voor Innovatie van Klassiek Muziek, en anderen. Studenten werken aan een Lente Festival in maart 2019 en de werkgroep werkt aan een plan voor de zomer 2019. Voor meer informatie: metdebuurt@maastrichtuniversity.nl

De Stichting heeft ten doel het vergroten van beleving van en aandacht voor natuur en het versterken van het sociale weefsel en kwaliteit van leven in Maastricht Noord-West door bevordering van sociaal groene verbindingen in Maastricht Noord-West en tussen andere wijken in Maastricht en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door een reeks samenhangende sociaal groene activiteiten in Maastricht Noord-West te ontplooien. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting Samen Groener Maastricht Noord-West
RSIN Nummer: 861088797
p/a dhr. I. Gorissen
Spinetlaan 36
617 XM Maastricht
Samengroenermtrnw@gmail.com
Kvk Maastricht 77668367
Bankrekeningnummer: NL 72 SNSB 0339 5520 18
Het bestuur bestaat uit:
José Seewaldt, voorzitter
Igo Gorissen, secretaris
Louise van Bronswijk, penningmeester, allen onbezoldigd.