Universiteitsraad 20 juni 2018

Wat heeft Universiteit met de Buurt vorig jaar gedaan, wat kan er beter en wat zou er volgend jaar aan bod moeten komen? Deze vragen bespraken we met buurtbewoners, een opbouwwerker, studenten en medewerkers van de universiteit.

Terugblik
Afgelopen jaar (2017/2018) zijn er 8 Manjefiek colleges en 9 Filosofische cafés georganiseerd. Voor een overzicht zie het programma. De onderwerpen zijn door de Buurt aangedragen of door de Universiteit gekozen. Over alle onderwerpen is kennis uitgewisseld tussen buurt en universiteit. De sprekers hebben bijvoorbeeld uitgelegd hoe een knie werkt en hoe artrose ontstaat. Ze lieten zien hoe je kunt meten of iemand liegt, en hebben met deelnemers yoga-oefeningen gedaan. Buurtbewoners hebben op hun beurt uitgelegd dat gezond leven echt niet zo eenvoudig is als je een klein budget hebt. Deelnemers plaatsten ouder worden in een positief daglicht: ik leer elke dag wat nieuws! Ook zijn er veel zorgen geuit, bijvoorbeeld over de voorzieningen voor mensen met dementie.

Thema’s
Op de vraag wat mogelijke thema’s zijn voor de toekomst wordt armoede genoemd, dat leeft in de buurt weet iemand. Chronische ziektes zijn ook een belangrijk thema, bijvoorbeeld COPD. Armoede vindt veel weerklank bij de andere aanwezigen, maar moet wel concreet worden gemaakt. Iemand anders noemt: eten! Zo belangrijk in het leven. Er is ook iemand die graag meer discussie wil over politiek. Het wordt duidelijk dat de Universiteit wel kan uitleggen hoe politieke systemen werken, maar niet wat politieke partijen nu precies vinden, omdat de Universiteit politiek neutraal is en wil blijven.

Tijdstippen
Op welke tijdstippen organiseer je bijeenkomsten? Een belangrijke vraag voor iedereen die in de buurt actief is. Het bepaalt wie er kan komen en wie niet. De filosofische cafés vinden in de ochtend plaats, de Manjefiek colleges in de avond. Maar natuurlijk zijn er ook mensen die overdag werken met een interesse in filosofie. De huidige deelnemers van het filosofisch café willen graag de ochtend behouden, maar dit neemt natuurlijk niet weg dat er ook s avonds een keer een bijeenkomst over filosofie gehouden kan worden. Er wordt nog eens benadrukt dat het filosofisch café echt voor iedereen is, er wordt veel levenservaring uitgewisseld zonder dat het zware kost wordt.

Studenten Project
De studenten verbonden aan Universiteit met de Buurt vertellen over hun onderzoek. Hoe kan het vele groen in de buurt socialer gebruikt worden? De studenten hebben met verschillende stakeholders gesproken, onder andere de gemeente, de Volkstuinvereniging, het CNME en parkrangers. Op de braderie Malberg hebben ze buurtbewoners naar hun ideeën gevraagd met een korte enquête. In juni ondernemen de studenten ook actie in het park en organiseerden spellen, theater en sportactiviteiten. Iemand wijst de studenten er op dat ze ook meer kunnen samenwerken met jeugdwerk, studenten vertellen dat hun verzoek om contact niet altijd wordt gehonoreerd. Iemand anders wijst er op dat het soms ook goed is om zelf iets te starten. Lessen geleerd: samenwerken in de buurt is erg belangrijk, maar soms is iets beginnen de beste vorm van communicatie.

Werkgroep SociaalGroen
Het Viegenpark en al het andere groen in Maastricht Noordwest gaat de Universiteitsraad aan het hart. Er komen al veel ideeën op tafel. De veiligheid is een zorg wanneer het gaat om parken en bankjes, maar levendigheid en ontmoeting in park zijn zo belangrijk dat er veel energie is om hier mee aan de slag te gaan. Er wordt besloten om een werkgroep te starten. Dit wordt dus nog vervolgd!

Kennisuitwisseling Buurt en Universiteit
Wat is het idee van de Universiteit met de Buurt? De kennisuitwisseling tussen de universiteit en de buurt verbeteren. Universiteit met de Buurt wil dit mogelijk maken: lukt dit ook? In het gesprek wordt duidelijk dat de Universiteit met de Buurt nieuwe mogelijkheden biedt voor ontmoeting en ontmoetingen zijn vaak ook leermomenten: ‘de ontmoeting verrijkt’ . Dat geldt zeker als je met elkaar dingen bespreekt die er toe doen, zoals bij het filosofisch café. De Manjefiek colleges zijn vaak heel levendig en mensen kunnen vragen direct stellen. Iemand zegt: ‘’Je kan wel achter de computer zitten en informatie zoeken, maar je toch afvragen of het wel klopt wat je leest. ‘’ Ook belangrijk: de ontmoeting tussen jong en oud. Als je ouder bent vindt je het ‘leuk om jong volk in actie te zien’.

De sprekers zeggen het erg leuk te vinden om naar centre Manjefiek te komen. Veel van hen geven meestal les aan studenten: ‘die stellen veel minder vragen’! Volgens sommige deelnemers zou nog meer aandacht kunnen gaan naar praktische problemen in het dagelijkse leven met een ziekte of in armoede.

Komend najaar
Wat doen we na de zomer? Bij de Manjefiek colleges gaan we aandacht besteden aan Verdriet, en Sanne Raap zal in december de eerste resultaten van haar onderzoek delen met de buurt.  Vanaf oktober start het filosofisch café weer met een bijeenkomst per maand. De deelnemers hebben zelf thema’s aangedragen.

Buurtnetwerken willen graag meer zicht krijgen op wat er leeft in hun buurt. Komende jaar start de organisatie van een serie workshops voor actieve buurtbewoners over hoe zij zelf betrouwbare kennis kunnen opdoen in de buurt. De eerste workshop in oktober gaat over het gebruik van vragenlijsten.

Voor meer informatie over deze activiteiten zie het programma.

Oproep
Wij zijn op zoek naar buurtbewoners, organisaties en professionals die willen meedenken, organiseren en samenwerken binnen Universiteit met de Buurt. Gaat het groen in Caberg, Malberg en/of Malpertuis u aan het hart? Wilt u samen iets organiseren? Heeft u ideeën over het uitwisselen van kennis? We kijken er naar uit met u contact te leggen!